EKONOMSKI TEHNIČAR

Područje rada: ekonomija, pravo I administracija.

Trajanje školovanja: 4 godine.

Ekonomski tehničar je zanimanje koje od učenika zahteva osobine kao što su: temeljnost, preduzimljivost, odlučnost, samopouzdanje, tačnost, urednost, organizovanost, promišljenost i odgovornost.

Po završtku školovanja ekonomski tehničar obavlja knjigovodstvene, komercijalne, računovodstvene ili poslove na istraživanju tržišta. Ekonomski tehničar vrši sledeće aktivnosti:

 • Obračunava poreze i dugovanja;
 • Obračunava rate i kamate kredita;
 • Unosi podatke u računar;
 • Popunjava knjigovodstvena dokumenta;
 • Knjiži poslovne promene;
 • Planira i organizuje reklamiranje proizvoda i usluga;
 • Vodi poslovne knjige preduzeća i kontroliše ih;
 • Vodi blagajničko poslovanje;
 • Pravi poslove poslovnog uspeha;
 • Planira prodaju robe u toku godine;
 • Sastavlja izeštaj o poslovanju.

Nakon završene srednje škole, ekonomski tehničari mogu raditi u svim vrstama preduzeća, bankama, poštama, obrazovanim i kulurnim institucijama, privatno vođenje knjiga, mogu da osnivaju svoja sopstvena preduzeća i da se bave preduzetništvom. Takođe, nakon završenog školovanja mogu nastaviti školovanje na svim fakultetima društvenog smera: Ekonomski, Pravni, Filozofski, Filološki, FON, Menadžment, Političke nauke i drugi, a takođe i na srodnim visokim strukovnim školama.

 

 

Stručne kvalifikacije

 

 • Osposobljen je za vođenje svih vrsta knjigovodstvenih i komercijalnih poslova;
 • Samostalno obavlja bankarske poslove i popunjava razne obrasce i tabele;
 • Odgovara stručnim zahtevima i svim potrebama iz oblasti komercijalnih i statističko-analitičkih poslova, kao i  poslovima i pravnim znanjima iz oblasti korespondencije, preduzetništva, poslovnog prava, menadžmenta, finansija, statistike, privredne matematike;
 • Ima sposobnosti komuniciranja i kulture izražavanja
 • Ima sposobnost sastavljanja poslovnih pisama;
 • Poseduje organizacione sposobnosti i spreman je za timski rad u kome dokazuje kreativnost, fleksibilnost, saradnju, samokritičnost i sposobnost rešavanja problema;
 • Stečena znanja primenjuje u praksi, pa samim tim vodi računa o zaštiti na radu, kao i o zaštiti okoline;
 • Vrši proveru kvaliteta i kvantiteta roba;
 • Osposobljen je za rad na mašinama, kompjuterima i drugim pomagalima.

 

 

Opis poslova

 

 •   Ekonomski tehničari vode, obrađuju, izrađuju i održavaju finansijsku i nefinansijsku dokumentaciju u raznim institucijama kao sto su banke, turističke agencije, osiguravajuća društva, trgovačka  i ugostiteljska preduzeća, itd.
 •    Ekonomski tehničari koji se bave računovodstvenim knjigovodstvom pripremaju i ispostavljaju račune i predračune kupcima ili korisnicima usluga. Računi koji stižu ekonomski tehničari razvrstavaju po redosledu pristizanja, po važnosti i rokovima otplate. Ekonomski tehničari vode i posebnu evidenciju za odloženo plaćanje, a ako se kasni sa isplatama, obračunavaju im zatezne kamate. Takođe, ispunjavaju virmane (naloge za prenos sredstava s jednog računa na drugi). Zatim vode evidenciju o dospelim obavezama plaćanja troškova infrastrukture: grejanja, vode, električne energije, telefona, zakupnine poslovnog prostora i vode računa o njihovom plaćanju.
 •     Ekonomski tehničari koje se bave finansijskim knjigovodstvom vode poslovne knjige i održavaju baze podataka u kompjutrerskom programu gde ih dorađuju i obrađuju. Rade obračune plata, putnih naloga, obračun dugovanja dobavljačima i potraživanja od kupaca, obračun poreskih davanja i slično. Oni, takođe, vode i blagajnu, za koju vode blagajnički dnevnik i sastavljaju blagajničke izveštaje.
 •    Ekonomski tehničari koji se bave materijalnim knjigovodstvom vode evidenciju o osnovnim sredstvima preduzeća ili ustanove, a tu spadaju mašine, alati, prevozna sredstva, kancelarijski inventar. Takođe, vode računa o dokumentaciji magacinskog poslovanja. Pri vođenju magacina primaju i izdaju različite dokumente na osnovu kojih vrše proveru (invetar).
 •    Ekonomski tehničari koji se bave dokumentacijskim knjigovodstvom čuvaju i dopunjuju različite vrste dokumenata. Pristigla dokumenta unose u računar, a dokumenta koja su tražena iz arhive se fotokopiraju i distribuiraju korisnicima, a originale izdaju i vode računa da im se vrate. Spise čuvaju u arhivama, a onim kojima je isteklo zakonski propisano trajanje obaveznog čuvanja, zapravo, koji više nemaju upotrebnu vrednost, odlažu na otpad ili uništavaju.Završnu dokumentaciju moraju sačuvati i u papirnom obliku zbog kontrole i nadzora, a veoma bitne dokumente i proračune snimaju na magnetne ili optičke medije.

Veličina poslova i radnih zadataka zavise od veličine preduzeća.

 

Poželjne osobine

 

Ekonomski tehničari trebaju biti osobe od poverenja s obzirom da dolaze u dodir s poverljivim podacima o poslovanju. Od ekonomskih tehničara se očekuje tačnost, ažurnost, sistematičnost i odgovornost, kako bi se izbegle greške pri unosu i obradi podataka. Komunikativnost je jako potrebna ekonomskim tehničarima zbog saradnje sa strankama, kupcima i korisnicima usluga.

Pretpostavlja se da su jako sposobni da pamte mnoge pojedinosti iz zakonskih propisa o finansijsko-knjigovodstvenom poslovanju. Imaju informatička znanja, posebno vladanje programima za obradu teksta, za izradu proračunskih tablica, kao i razvijenost matematičkih sposobnosti.

 

Osposobljavanje i zapošljavanje

 

Ekonomski tehničari koji steknu potrebna znanja  i veštine knjigovodstva, pa završe neku od ekonomskih viših ili visokih škola mogu napredovati prema poslovima upravljanja ili otvoriti sopstveno preduzeće za pružanje knjigovodstvenih usluga.

 

Redni

br.

 Predmeti Nedeljni fond časova, nastava + vežbe
I GODINA II GODINA III GODINA IV  GODINA
1.  Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
2.  Strani jezik 3 3 3 3
3.  Istorija 2 2
4.  Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
5. Matematika 3 3 3 3
6. Računarstvo i informatika 2+1
7.  Ekologija 2
8. Hemija 2
9.  Sociologija 2
10.  Osnovi ekonomije 2 2 2 2
11.  Poslovna ekonomija 2 2 2 2
12.  Računovodstvo 1+2 1+2 2+1 2+2
13.  Savremena poslovna korespondencija 1+2 1+2
14.  Statistika 2 2
15.  Ustavno I privredno pravo 2 2
16.  Monetarna ekonomija i bankarstvo 2 2
17.  Komercijalno poznavanje robe 2
18. Marketing 2
19.  Ekonomska geografija 2
20. Poslovna informatika
21.  Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1