ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

Područje rada: elektrotehnika.

Trajanje školovanja: 4 godine.

Elektrotehničari energetike bave se poslovima u vezi sa proizvodnjom, prenosom i raspodelom električne energije. Rade u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije, u objektima kontrole i održavanja električnih mreža. U elektrani kontrolišu rad elektroenergetskih postrojenja, a u elektranama sa automatskim (daljinskim) upravljanjem glavni posao im je praćenje podataka na komandnoj tabli. Elektrotehničari energetike rade na održavanju mašina u elektroenergetskom postrojenju,  planiraju i izgraćuju tehničko-tehnološku dokumentaciju remonta celokupnog postrojenja. Oni uz pomoć računara i priručnika sa standardima elektromaterijala proračunavaju potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, analiziraju dijagrame opterećenja i utvrđuju vrstu i broj trafostanica. Smetnje i kvarove u električnim mrežama otklanjaju u timu stručnjaka.U automatski upravljanim električnim mrežama nastaju kvarovi, pa je brzina intervencije važna za smanjenje štete. Tehničari svojim radom pomažu potrošačima da neprekidno dobijaju električnu energiju odgovarajućih karakteristika, uz ekonomičnu cenu prenosa i maksimalnu zaštitu ljudi i objekata od struje ili požara.

Radni zahtevi

Elektrotehničari energetike  deo poslova obavljaju u zatvorenom prostoru normalne temperature i vlažnosti, uglavnom u stajaćem ili sedećem položaju. Ako su nepažljivi, izlažu se opasnosti od strujnog udara. U svom poslu jednim delom rade samostalno i odgovorni su za svoj rad, a drugim delom rade u grupi i sa njom dele odgovornost. Propusti u radu mogu dovesti do velike materijalne štete i mogu imati posledice na zdravlje i život ljudi. Postoji propisano radno vreme i odvija se po pravilu u smenama. Posao na terenu ponekad zahteva dodatni rad i uobičajna su dežurstva sa produženim radnim vremenom.

 

Poželjne osobine

Poslovi elektrotehničara energetike zahtevaju dobar vid i razlikovanje boja. Bitno je biti precizan i savestan u radu. Snalaženje u nepredviđenim situacijama, sposobnost tehničkog i analitičkog rešavanja problema doprinosi uspehu u radu. Za terenske poslove poželjna je i dobra fizička sprema.

Osposobljavanje i napredovanje

Sa završenom srednjom elektrotehničkom školom četvorogodišnjeg trajanja i položenim završnim ispitom dobija se diploma Elektrotehničar energetike. Opštim stručnim sadržajima u prve dve godine srednjeg obrazovanja i posebnim prograskim sadržajima za taj smer, stiče se dobra teoretska osnova i znanje poslova u praksi. Veština za rad se stiče praktičnom nastavom u radionicama i specijalizovanim elektrolaboratorijama. Napredovanje je moguće specijalizacijom za određenu vrstu posla. Može se napredovati i sa nastavljanjem obrazovanja na višoj školi ili fakultetu elektrotehničke ili neke srodne struke.