NAUTIČKI TEHNIČAR

Područje rada: saobraćaj.

Trajanje školovanja: 4 godine.

Mornari upravljaju brodom i brodskom opremom pod rukovodstvom vođe palube. Oni održavaju i upravljaju opremom, izvode sve ručne poslove na brodskoj palubi prilikom ukrcavanja i iskrcavanja tereta ili putnika, uplovljavanja i isplovljavanja iz luke, vezivanje ili sidrenje broda, kao i tokom plovidbe. Na manjim brodovima mornari dežuraju na palubi, prate situaciju na moru i tako pomažu u navigaciji. Na trgovačkim bordovima mornarice pripremaju brod za ukrcaj i iskrcaj tereta. Štite teret zaštitnim materijalom i učvršćuju ga, da bi se izbegla oštećenja prilikom nevremena. Zatvaraju i povremeno proveravaju stanje skladišta.

Radni zahtevi

Mornari rade u svim vremenskim uslovima i uglavnom na otvorenom, ali i u zbijenom prostoru. Moguće su situacije u kojima je posada prinuđena da napusti plovilo, pri čemu postoji opasnost za zdravlje. Mornari obično odlaze iz kuće na malo duži vremenski period. Zbog toga su i bolje plaćeni u odnosu na slična zanimanja. Najintezivniji radni period mornara se odnosi na pripremu i vezivanje ili sidrenje broda, ukrcavanje i iskrcavanje putnika ili brodskog tereta. U zavisnosti od namene plovila, menjanje radnog vremena i vremena za odmor može se bitno razlikovati.

Poželjne osobine

Mornari treba da budu dobrog zdravstvenog stanja i telesne kondicije, dobrog sluha i vida. Budući da mornari sarađuju s drugim članovima posade broda, poženjno je da poseduju određene osobine i veštine koje se obično vežu uz uspešnu saradnju u timskom radu. Međuzavisnost svih članova brodske posade i izvan radnog vremena bitna je stvar za ovo zanimanje. Poželjno bi bilo da su mornari emocionalno čvrste osobe.

Osposobljavanje i napredovanje

Za zanimanje mornara nije potrebno proći neko formalno školovanje.  Nakon provedenog vremena u plovidbi, tokom kojeg steknu potrebno radno iskustvo, početnici mogu da polažu ispit za mornara. Napredovati se može polaganjem državnog ispita za kormilara, za šta je potrebno 3 godine. Školovanje, napredovanje i zapošljavanje mornara, kao i ostalog osoblja regulisano je posebnom međunarodnom konvencijom o standardima treninga i pomorskim sertifikatima. Na osnovu položenih ispita i radnog iskustva, mornarima se izdaju dozvole za rad. Osim ovih zahteva, periodično treba produžiti radne dozvole, što uključuje i lekarske preglede kod specijaliste za medicinu rada.