PR Akademija Dositej

Značaj i aktuelnost zanimanja PR menadžera:

Ugled i uspeh neke organizacije između ostalog zavisi od toga koliko je ona poznata javnosti i u kolikoj meri javnost podupire njene ciljeve i politiku. Zato se menadžment organizacija sve češće oslanjan na stručnjake za odnose s javnošću. Posao stručnjaka za odnose sa javnošću, PR menadžera, je da predstavlja organizaciju, održava dobre odnose s javnošću i podiže ukupne poslovne efekte i imidž kompanije. Kome je kurs namenjen: studentima, zaposlenima u državnoj upravi, zaposlenima u sportskim organizacijama i sektoru javnih usluga, zaposlenima u privrednim organizacijama i svima onima koji žele da razviju veštine i sposobnosti upravljanja odnosima s javnošću. Nakon završenog kursa, možete da se uspešno predstavite onima koji su važni za Vaš poslovni uspeh. Možete da pokažete čime se bavite i zašto je to važno za druge, da saznate koje su poslovne koristi od društvenih medija, izgradite lični imidž putem društvenih medija,naučite savremena, neophodna i lako primenjiva znanja.

O kursu:

Strategija odnosa s javnošću opisuje način na koji će se ostvariti prethodno postavljeni ciljevi uspostavljanja i održavanja obostrano korisnih odnosa između organizacije i njene ciljne javnosti. Osnovni cilj kursa „PR menadžment“ jeste pružаnje sаdržаjnog i kvаlitetnog sаvremenog obrаzovаnjа, koje trebа dа omogući studentimа sticаnje teorijskih i prаktičnih znаnjа, аkаdemskih i profesionаlnih veštinа u oblаsti komunikologije i primenjenih komunikаcijа, а premа sаvremenim svetskim i evropskim аkаdemskim trendovimа.

Obuka PR menadžera podeljena je u tri segmenta:

1. UVOD U PR MENADŽMENT, namenjen početnicima, traje mesec dana, 16 časova;

2. KURS SPECIJALISTIČKE OBUKE PR MENADŽERA, namenjen praktičarima sa ili bez značajnijeg iskustva, traje dva meseca, 32 časa

3. OBUKA ZA PORTPAROLA- namenjen onima koji žele da spoznaju značaj i ulogu društvenih medija i odnosa sa medijima. Trajanje trećeg segmenta kursa je dva meseca, 32 časa.

Posle pohađanja kursa:

– razumećete celokupnu lepezu veština i alata odnosa sa javnošću;

– moći ćete da odgovorite na osnovne zahteve u odnosima sa javnošću;

– imaćete potpuni pregled delokruga PR-a;

– savladaćete poslovni protokol i komunikaciju;

– naučićete da povećate produktivnost svog rada;

– otkrićete kako da reagujete u kriznim situacijama.

STRUKTURA KURSA

I DEO UVOD U PR MENADŽMENT

Prvi deo kursa baviće se svim formama odnosa i komunikacija s javnošću, kao i savetima kako da osobu za koju radite naučite nastupima u javnosti, držanju pred novinarima, posebno pred kamerama, načinima govora i oblicimakomuniciranja sa javnošću.

1. Definicija i delokrug odnosa s javnošću

2. Odnos marketinga i odnosa s javnošću

3. Ciljna javnost

4. Funkcija PR menadžera

5. Internet u funkciji PR-a

6. Govorni javni nastup

II DEO SPECIJALISTIČKA OBUKA PR MENADŽERA

Tokom pohađanja II segmenta kursa polaznici imaju priliku da se opredele za jedan od tri modula: Upravljanje odnosima sa medijima i novinarima, Krizni PR, Korporativni PR.

Modul I: Upravljanje odnosima sa medijima i novinarima

1. Novinari kao partneri

2. Planiranje odnosa sa medijima

3. Plasman informacija u medije

4. Konferencija za štampu

5. Medijska etika

Modul II: Krizni PR

1. Pojam i značaj kriznog PR-a

2. Komunikacije i informisanje

3. PR u vanrednim situacijama

4. Uloga PR-a u političko-društvenom životu

5. Negativna štampa i reakcije PR-a

6. Krizni PR na Internetu

Modul III: Korporativni PR

1. Razvoj pozitivnog imidža klijenta

2. Kreiranje medijskog plana

3. Kreiranje vizuelnog identiteta

4. Stalni kontakt sa medijima

5. Krizni korporativni PR

6. Organizacija javnih nastupa

III DEO OBUKA ZA PORTPAROLA

Ovaj segment kursa ima za cilj da polaznike upozna sa načinima na koje će osobu i instituciju, stranku i kompaniju za koju rade, uspeti da zaštite od lošeg imidža, sprečiti javne “napade” ili ublažiti njihove posledice, kao i kako kriznu situaciju okrenuti u svoju korist, odnosno korist institucije. Namenjen je onima koji već rade kao savetnici za medije, PR menadžerima različitih firmi, institucija, pojedinaca kao i onima koji to nameravaju da postanu ali i početnicima u PR poslu koji žele da steknu praktična znanja.

Struktura kursa Obuka za portparola

1. Glas kao instrument. Ritam, tempo, agogika, metrika

2. Respiracija: vokalne i fizičke prednosti kostabdominalnog disanja

3. Govorne etide (vokali i konsonanti, teške suglasničke grupe)

4. Akcenti srpskog jezika

5. Narečja i dijalekti

6. „Rečenica ne duža od olovke“

7. Interpretacija pisanog informativnog teksta (faktografski pristup, analitički pristup, reporterski pristup)

Broj polaznika: Minimalni broj polaznika po grupi je 10

Metod rada: Predavanja, Interaktivan odnos sa polaznicima kroz praktične zadatke i vežbe, Rešavanje studija slučaja kroz timski rad, PR radionice, Studijske posete redakcijama, gostujući predavači- novinari, urednici, diplomate itd…

Za sve informacije vezane za PR Akademiju