PRAVNI TEHNIČAR

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija.

Trajanje školovanja: 4 godine.

Pravni tehničar je zanimanje koje od učenika zahteva da bude: tačan, vredan, radan, odgovoran, efikasan, pravedan, efikasan, častan, angažovan i istrajan.

Po završetku školovanja pravni tehničar obavlja  kancelarijske poslove u oblasti prava i administracije. U većini slučajeva to je kombinacija komunikacije sa ljudima i obrade dokumenata. Obično rade u stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave, poznaju i sekretarsko poslovanje.

Stručne kvalifikacije:

  • Obavljaju administrativne poslove;
  • Komuniciraju sa strankama;
  • Komuniciraju sa bankama;
  • Pišu rešenja i odluke;
  • Rade na poslovima iz područja radnih odnosa;
  • Rade na overama potpisa i prepisa;
  • Obrađuju poštu i rade na računaru;
  • Izrađuju razne evidencije i statističke podatke;
  • Sposobni su za praćenje i usvajanje poslovnih i pravnih znanja iz poslovnog prava;
  • Osposobljeni su za poslove u opštim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave.

 

Opis poslova

 

Pravni tehničari su nakon škole osposobljeni  za samostalan rad i rad u grupi. Oni su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove. Poseduju osnovna znanja jednog svetskog jezika na nivou razmene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova. Pravni tehničari su u poslu tačni, ažurni, snalažljivi i posebno odgovorni.

Znanjem, izgledom i ponašanjem predstavljaju ustanovu, preduzeće ili firmu i pridonose boljem poslovnom uspehu. Osposobljeni su za administrativne i sekretarske poslove kao što su: slepo kucanje, rad sa strankama, pisanje ponuda, računa, predračuna, ugovora, i dr. Spremni su na stalno usavršavanje. Poseduju znanje iz preduzetništva, menadžmenta, korespondencije, knjigovodstva, finansija i bankarstva.

 

Osposobljavanje i zapošljavanje

 

Oni koji završe ovaj obrazovni profil, naučiće zakone i pravo naše i drugih zemalja, radeći dobro plaćen posao, a uz dalje školovanje na Pravnom fakultetu rešavaće sudske sporove i moći će da otvore svoju sopstvenu advokatsku kancelariju.

Ne postoji nijedna delatnost u savremenom svetu kojoj nije potreban administrativni stručnjak, a za to najšire mogućnosti pruža pravni tehničar. Pravni tehničar ima mogućnosti zaposlenja, pre svega u državnim organima, ali i u svim ustanovama i preduzećima na administrativnim, upravnim, birotehničkim poslovima, kao i poslovima matičara.

Redni br.  Predmeti Nedeljni fond časova, nastava + vežbe 
I  GODINA II GODINA III GODINA IV  GODINA
1.  Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
2.  Strani jezik 2 2 2 2
3. Sociologija 2
4.  Istorija 2 2 2 2
5.  Fizičko 2 2 2 2
6.  Matematika 3 3 2 2
7.  Računarstvo i informatika
8.  Fizika 2 2
9.  Hemija 2
10.  Geografija 2 1
11.  Filozofija 3
12.  Muzička umetnost 1
13.  Likovna kultura 1
14.  Biologija 3
15.  Ustav i pravo građana 1
16.  Državno uređenje  2
17.  Osnovi prava 2 2
18.  Psihologija 2
19.  Logika 3
20.  Osnovi ekonomije 3
21.  Statistika 2
22.  Osnovi matične evidencije 2
23.  Latinski jezik 2
24.  Poslovna I službena korespondencija 1+3 2 2 2
25.  Osnovi pravnih postupaka 2 2
26.  Osnovi radnog prava 2 2 2
27.  Poslovi pravnog prometa 2 2
28.  Osnovi retorike i besedništva 2
29.  Birotehnika 2
30.  Sekretarsko poslovanje 1+1
31.  Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1